Arbetssätt vid handledning

Nedan beskrivs det arbetssätt vi använder oss av i handledningsgrupper där handledning efterfrågats för ärendedragning, ”case” eller frågeställningar som kan röra den egna yrkesrollen och organisationen.


Handledningens metodik - reflekterande team

Handledningens metodik är reflekterande team för att skapa utrymme för var och en i teamet att reflektera, förstå och hitta infallsvinklar. Denna metodik gör att varje team-medlem blir delaktig och på så sätt utvecklar sin kompetens och självständighet.

Med metoden ”reflekterande team” skapar man en enkel men tydlig struktur för effektiv problemlösning i fyra steg:

  1. Problemägaren, dvs den som delger ett case, intervjuas av handledaren. De andra i teamet lyssnar tyst, de intar så kallad lyssnarposition.
  2. Problemägaren lyssnar samtidigt som de andra deltagarna reflekterar över vad de hört, vilka tankar och känslor som väckts.
  3. Reflektionen återförs till problemägaren som med hjälp av handledaren sorterar bland deltagarnas bidrag.
  4. Hela gruppen samtalar om hur och vad som kommit upp och problemägaren kan gå vidare med gruppens och sin egen lösning. Lösningen kan innefatta nya idéer att pröva, fördjupad kunskap, en spegling eller en bekräftelse av egna tankar.


Offentlig sektor

Vid handledning inom offentlig sektor är handledningen både ärendeinriktad och processinriktad. Handledningsgrupperna inriktas på att både vara kompetenshöjande och på att fördjupa förståelse för klienternas psykiska funktion. Vi arbetar även med att hitta lösningar och passande verktyg, till exempel KBT-inriktade interventioner, för att komma vidare i den vardagliga verksamheten. På så sätt kan handledningsgrupperna utifrån teoretiska utgångspunkter förstå och omsätta dessa kunskaper i praktiken i enlighet med klienternas handlingsplaner och mål.


Vad får teamet ut av handledningen?

Jag ser det som viktigt att arbeta med både det övergripande synsättet, för att förstå en del av det komplexa samspelet som formar en individ, men också att hitta lösningar och alternativa synsätt som hjälper individen att komma runt ett problem.

I handledningen finns utrymme att förstå, reflektera och fördjupa sina kunskaper och deltagarna får lära känna nya verktyg att omsätta i det dagliga arbetet. Teamet utvecklas som  individer och i sin yrkesroll och stärker sin kompetens.

Min utgångspunkt är att integrera olika teoretiska modeller och skapa reflektionsutrymme där allas kompetens och erfarenhet tas till vara vilket i sin tur skapar synergieffekter.