Kognitiv coaching - frigör individens potential

De underliggande teorierna och teknikerna för coaching påminner om psykoterapin. Coaching lär individen att hjälpa sig själv och att utnyttja sin egen kapacitet. Coaching är i grunden ett konsultativt arbetssätt.

Den största och viktigaste skillnaden mellan coaching och psykoterapi är att coaching inte syftar till att hitta orsaken till problemen eller att jobba på det inre planet med t ex dålig självkänsla. Coaching handlar visserligen även om att göra utövaren medveten om negativa tankar (tankar som hindrar handling) men coachen är mer inriktad på att arbeta med de positiva tankarna och möjligheterna. Coachingen tar fasta på situationer där problemen inte finns och riktar fokus mot möjligheter och resurser.

Coachingen är alltså inte (i motsats till psykoterapi) ett sätt att ”reparera” icke-fungerande mönster utan dess främsta syfte är att frigöra individens potential.


Coaching för vem?

Coaching är en utmärkt metod när du behöver ett stöd, ett ”bollplank”, i frågor som kan handla om ditt jobb eller din karriär. Det kan också handla om att hitta balans mellan yrkesliv och fritid. Kanske är du ny på jobbet och har fått en utmanande befattning. Kanske behöver du hjälp att feflektera över ett vägval i livet. Coaching handlar om att stanna upp och reflektera och finna meningen med arbetet och livet.


Bli din egen coach

Under coachingen får du lära dig hur du kan hitta och nå dina mål. Du får här lära dig att föra en konstruktiv dialog med dig själv för att finna nya möjligheter och lösningar på dina utmaningar. För ”om du gör det du alltid har gjort, kommer du att få det du alltid har fått...


Att välja coach

Att välja coach är en viktig process och det kan vara svårt att veta hur man ska välja. Precis som i valet av andra kvalificerade yrkesgrupper bör man undersöka coachens kvalifikationer.

Eftersom coaching är en processinriktad verksamhet som kräver kunskap och djup erfarenhet av metodik, psykologi och aktivt lyssnande rekommenderas att coachen har en beteende-vetenskaplig utbildning såsom psykolog, socionom eller leg psykoterapeut.


Personlig utveckling

Coaching fungerar också bra när du behöver ”se över” din utveckling, dina starka och svaga sidor och dina resurser. Det kan handla om hur du skall komma vidare när självförtroendet sätter hinder i vägen. "Självförtroendeträning", "hur söka arbete", "hur sätta egna gränser" är några exempel på arbetsområden som personlig utveckling kan handla om. Det är dina behov som avgör inriktningen.


Coaching och motivation

Om individen har nedsatt motivation, vid kriser eller vid personliga problem, är det viktigt att individen får hjälp att lösa dessa innan ett coachingarbete kan börja. Coaching förutsätter att personen redan har ett visst mått av motivation att förändra sin situation.