Livs- och karriärutveckling

I programmet för Livs- och karriärutveckling får du hjälp att definiera din livs- och arbetssituation. Vi kartlägger dina kunskaper, förmågor, talanger och intressen. Vad är viktigt för dig i livet? Vilka mål har du? Vi skapar bilden av en stimulerande och fungerande tillvaro där både arbete och fritid känns lustfyllt. Hur ska du nå dit?

Syftet är att du ska få verktyg att förändra din nuvarande arbets- och livssituation så att du kan göra rätt saker utifrån dina bestämda mål.

En coachande metod

Vi arbetar med fem metodsteg:

  1. nulägesinventering
  2. självanalys
  3. behovsinventering
  4. resursinventering och
  5. målformulering med en personlig handlingsplan

Denna utvecklingsplan ligger sedan till grund för hur du kan gå vidare. Den kan beskrivas som en kompass som gör det enklare för dig att hitta din färdriktning både i arbetet och i ditt privata liv.

Livs- och karriärutveckling handlar också om att hitta balans i livet, dvs att det råder jämvikt mellan arbete, fritid, relationer och det egna välmåendet och hälsan.

Metoden är coachande och du är själv aktiv, får hemuppgifter och är med och formulerar din egen handlingsplan. En del gör detta program fristående, medan andra gör den som ett led i ett annat utvecklingsprogram. Ett fristående program tar ca 8-15 gånger.