Mer om stresshantering


Positiv och negativ stress

Man skiljer på positiv och negativ stress.

Positiv stress är den kombination av goda prestationer och höggradigt välbefinnande som kännetecknar människor som riktar sin energi på saker de själva prioriterar. De kan utnyttja sina egna resurser på ett effektivt och ändamålsenligt sätt, inte bara på arbetet utan i tillvaron totalt och kan därmed uppleva en hög livskvalitet.

Negativ stress uppstår ur en obalans mellan krav och förmåga. Vid obalans uppstår en känsla av vanmakt och självförtroendet sjunker. Forskningen har visat att det finns tre kritiska situationer som gynnar negativ stress i arbetet:

  1. Den anställde saknar tilltro till möjligheter att hantera arbetets krav.
  2. Den anställde upplever att dess personliga behov, kompetens och erfarenheter inte ses och respekteras.
  3. Den anställde känner sig utesluten ur gemenskapen och saknar förtroende för att arbetsplatsen kan hjälpa.


Utveckla din stresshanteringsförmåga

Perspektivförmåga. Ett sätt att utveckla sin stresshantering är att bli medveten om och utveckla sin perspektivförmåga genom att ställa sig frågor: Vad är viktigt för mig? Vad är livskvalitet för mig? Vad tycker jag om?

Autonomi betyder självständighet och handlar om att kunna bejaka sina egna behov. En autom person blir inte stressad av andras krav och förväntningar, utan har lärt sig att hävda sig själv och utöva självrespekt.

Samhörighet/stöd. Man behöver känna sig förankrad i någon liten grupp där man kan få stöd och uppmuntran.

Mental reglering är förmågan att reglera sig mentalt, att själv välja vad man tänker och att träna på att rikta sin uppmärksamhet på positiva aspekter.

Det enda beständiga i livet är förändring.

Gammalt kinesiskt ordspråk