Personliga rapporter

För att kartlägga individens tankemönster svarar klienten på frågor via en Internetbaserad tjänst. Därefter skapas en individuell rapport som beskriver tankemönstret. Rapporten är grunden i vårt forsatta arbete. 

I rapporten kan man se vilka tankecentra som är mest aktiva. Det hjälper individen att förstå sin syn på sig själv i sin yrkesroll och att förstå sammanhang som annars inte verkar ha naturliga kopplingar till varandra.Det finns olika rapporter beroende på vad vi vill arbeta med:


Axiologisk personprofil

Individuell 4o-sidig rapport som ger en översikt över det egna tankemönstret, hur du får ett mer balanserat tankemönster och strategi för individuell stresshantering. Innehåller mätvärden för samtliga sex tankecentra samt individuell analys.

Axiologisk ledarprofil

Individuell 60-sidig rapport med 13 uppföljande och individuellt utformade elektioner under 6 månader. Närmsta chef eller coach kan följa upp innehållet utan att behöva känna till individens egen profil. Innehåller mätvärden för sex tankecentra, en individuell analys, manual för dialogledande chef och arbetsbok med övningsuppgifter.

Axiologisk karriärprofil

Individuell 20-sidig rapport om hur ditt tankemönster skapar möjligheter och begränsningar i dina professionella roller. Ger översiktliga rekommendationer kring vilken arbetsmiljö och vilka yrkeskrav som stämmer respektive inte stämmer för dig. Inga mätvärden för tankecentra.

Axiologisk samarbetsprofil

Individuell 60-sidig rapport med 13 uppföljande och individuellt utformade elektioner under 6 månader. För personer med yrkesroller som ställer särskilda krav på samarbete. Behandlar bla. prioritering, samarbete, rapportering, stress och hur du skapar trovärdighet kring din funktion. Innehåller mätvärden för sex tankecentra, en individuell analys, handledning och övningsuppgifter. 


Vad ger en egen kartläggning?

Rapporten pekar på olika perspektiv du använder när du gör bedömningar av omvärlden och dig själv, på vad som driver dig och hur du tenderar att tänka när du befinner dig under stress. Rekommendationerna i rapporterna ger dig insikt om hur du kan:

  • Göra bättre bedömningar; Hur du kommer fram till bättre beslut och reducerar effekter av obalanser i tankemönstret.
  • Reducera antalet konflikter; hur du kan minska sannolikheten att du missuppfattar andra och hur du blir mera medveten om olika orsaker till problem eller meningsskiljaktigheter. 
  • Bli mer klarsynt, hur du ökar din medvetenhet och utvecklar bättre strategier under stress.