Teoretisk referensram

Den teoretiska referensram som jag arbetar efter är både denpsykodynamiska och kognitiva teorin. Individen kan ses utifrån ett helhetsperspektiv dvs från individens inre kärna av personlighet och temperament, samt dess uppväxtvillkor, där familjen utgör en modell för hur världen ser ut och vad individen kan förvänta sig. Samhället, kulturen och olika attityder formar individen, men individens egen sårbarhet och förmåga att klara livets olika faser och påfrestningar är också viktiga faktorer att beakta.

Jag fäster stor uppmärksamhet vad gäller anknytningen, den så kalladeanknytningsteorin (som både den psykodynamiska och kognitiva teorin utgår ifrån) är praktiskt användbar då den ger både kunskap och förståelse kring hela det komplicerade samspel av relationer som individen är inbegripen i.

I den kognitiva teorin, KBT, arbetar man med hur våra tankar styr vårt handlande i olika situationer. Genom att bli medveten om våra tankeförvrängningar och hur dessa styr vårt beteende och våra handlingar kan vi genom olika KBT-tekniker hitta och prova för situationen mer ändamålsenliga beteenden. Därigenom kommer även de egna tankarna och känslorna att påverkas och bli konstruktiva.

Dessa tekniker ger redskap för att åstadkomma förändringar hos individer som under lång tid kanske fastnat i destruktiva beteenden.